Pamuzi panyakhe pakawa wana wasungwana wawiri. Munyakhe zina wakawa Ngoza, munyakhe wakawa kasiwa. Sono Ngoza wakawuka wulendo kuti wakawone wabale wakhe kumuzi unyakhe. Sono wakati wanyamuka, wati wenda wenda, kukafipa mbwe wakasanga kanyumba kamoza. Wakagogoda pakanyumba kala nakusanga pali agogo wachekulu nkhanila. Mbwenu agogo wala wakamupokelera mwana; “zanga mzukulu wane zanga”. Mbwenu wakanjira,…mbwe wakamumphikira sima. Sono sima , dende likawa vi mpholozi, mbwenu msungwana yula wakaviwona nakuganiza kuti aaah kuti nikane chingawa makola chaa mbwe wakati “aah yewo gogo, yewo gogo”. Mbwe wakayamba kurya. Kurya kwakhe wakatolanga vimpholozi vila para warya sima wakavibisanga uko nakulongola kuti wamala chakurya nakupeleka mbale. Agogo wala mbwe wakati “yewo mzukulu wane”. I yo ndikuti vimpholozi vila wakabisa. Sono namachelo wakuti wakulawizga kwa agogo wakhe, agogo wenecho wa nyumba yila, agogo wakati; “iwe wamwana iwe ndiwe uli na nkhalo yiwemi. Sono pala wenda wenda, wamufika panyakhe apo pachikhuni nthe wamusanga ng’oma zitatu. Ng’oma iyo yikuti betebete kukajula cha, iyo yikuti betebete kukajula cha. Kweni iyo yikuti njunjunju, ukajule” Sono wakati wenda mwana yula wakafika pala mbwenu wakajula ng’oma iyo yikati njunjunju, mbwe wakasanga chawanangwa , mukawa kamwana kasungwana kawemi! Mbwe wakakondwa musungwana yula nakuluta kumuzi kula wakalutanga , wakakachezga nakuwelako. Wakati wawelako nakwiza kumuzi kwake, wapapi wake wakakondwa chomene nakuzizwa kuti; “wamusanga nkhu mwana muwemi nthena!” Muzi wose ukakondwa. Sono munyakhe yula Kasiwa, uyo wakusuzga ,wakawaso wambula nkhalo, wakamufumba Ngoza kuti; “mwana wamutola nkhu?”. Ngoza akati; “yayi apo nkhaluta kumuzi nkhasanga ka gogo ndiko kakanipa sono ulute kwenekulakula.”. Sono musungwana yula ,Kasiwa, nayo wakanyamuka. Wakafika pala agogo wala wakamumphikira sima yila ya vimpholozi vila, mbwenu musungwana yula nokurya yayi, akuti “ningarya yayi vimpholozi ivi, vi mphusi ivi aaa yayi”. Mbwenu agogo wala wakati; “ipo leka dankha nipenje dende linyake.”. Mbwenu wakasanga dende linyakhe mbwenu wakarya sima. Sono machelo yake Kasiwa akufumba agogo wala kuti munyane yula mukamupa mwana. Mbwenu agogo wala wakati; “eee, pala wenda wenda wamusanga ng’oma zitatu. Iyo yikuti njunjunju, ikuti njunjunju, kukajura cha. Kweni iyo yikuti batabata, ukajure.”. Mbwenu nadi wakajura iyo yikati batabata. Wati wajura nthena, wakasangamo mwana uyo wakawa na jiso limoza, kalundi kamoza, mphuno imoza,… vyose. Mbwenu wati wafuma pala wakapitilira kula wakalutanga nakukawelerako kwiza kumuzi nakukalipa pala, kuwakalipila agogo wala. Mbwenu kwiza kumuzi kwake, wakamukoma mwana yula. Wakati wakoma nakutaya, wakasanga mwana yula wizaso. Mbwe wakwiza pala mwana wakwimba: “Golowi, mukanitolerangachi, Golowi, mukanitolerangachi, Golowi, mukanitolerangachi, Golowi, mukanitolerangachi!” Mbwenu wakamutola mwana yula nakuti “sono nibwande waka mu thuli”. Mbwenu wakamuyika mu thuli nakuponda, ponde ponde ponde ponde, pule pule pule pule mpaka nakukhala ngati vibalabala waka nthe nakukataya. Mbwe chimwana chila chizaso: “Golowi, mukanitolerangachi, Golowi, mukanitolerangachi, Golowi, mukanitolerangachi, Golowi, mukanitolerangachi!” Mbwenu pakawavya icho wakachitaso musungwana yula,ndipo mumuzi wakawa na mwana mweneyulayula golowi yula. Sono chisambizgo icho tikutolapo ntchakuti pala munthu uli na nkhalo yiwemi, ukupokela vyawanangwa viwemi. Ngozo wakawa na nkhalo yiwemi mumuzi mula, wakalongola nkhalo yiwemi kwa agogo wala ndipo wakapokela chawanangwa chiwemi, cha mwana muwemi.

(Visited 136 times, 1 visits today)